Klientská zóna

Poistná udalosť

Stala sa Vám poistná udalosť? Odporúčame Vám dôsledne si preštudovať poistné podmienky príslušnej poisťovne. Základnou povinnosťou poisteného je poistnú udalosť bezodkladne oznámiť príslušnej poisťovni na stanovenom tlačive a doložiť potrebné doklady.

Klientský servis

Potrebujete vykonať akúkoľvek zmenu na Vašej poistnej zmluvy? Pre všetky zmeny vrátane zmien evidečného čísla vozidla, adresy bydliska, alebo korešpondenčnej adresy nás neváhajte kontaktovať!